Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

 • AA

Informacje o biletach

Zobacz Także:

Stronę WWW WROCŁAWIA

Zasady korzystania z biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej na liniach strefowych

Rodzaje Biletów:

BILET JEDNORAZOWY:

Bilet jednorazowy jest biletem uprawniającym do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z następujących typów linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w okresie remontów, inwestycji, niekorzystnych warunków atmosferycznych, organ wykonawczy Gminy może wprowadzić zasadę, iż wskazane skasowane bilety jednorazowe oraz okresowe zachowują ważność przez czas oraz na liniach wskazanych przez ten organ.

Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika,  w którego pojeździe bilet skasowano.

Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty.

Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

BILET CZASOWY:

Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin.

W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Skasowany bilet 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.

Skasowany  w tramwaju lub autobusie bilet czasowy jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.

Dwa bilety czasowe ulgowe: 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

BILET IMIENNY:

Bilety imienne kodowane są na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. 

Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

BILET NA OKAZICIELA:

Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk "NA OKAZICIELA".

Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską , w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

BILET NA DWIE DOWOLNE LINIE:

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

BILET SEMESTRALNY:

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony:

 • od dnia 1 października do dnia 31 stycznia lub
 • od dnia 1 lutego do dnia 31 maja.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony:

 • od dnia 1 września do  dnia 31 stycznia lub
 • od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

BILET AGLOMERACYJNY:

Bilety aglomeracyjne są to bilety zintegrowane na pociąg / tramwaj / autobus. 

Bilet zintegrowany ważny jest na obszarze:

Dużej Aglomeracji Wrocławskiej – w środkach komunikacji miejskiej na obszarze Wrocławia oraz w pociągach REGIO i osobowych, w klasie 2 spółki Przewozy Regionalne i Koleje Dolnośląskie, na obszarze ograniczonym stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica, do stacji znajdującej się na terenie Wrocławia (np. Wrocław Sołtysowice).

W przypadku Dużej Aglomeracji Wrocławskiej imienny bilet miesięczny Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. lub Koleje Dolnośląskie z naklejonym znaczkiem Gminy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany, pociągami osobowymi w klasie 2 oraz nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach normalnych lub normalnych i pospiesznych środkami komunikacji miejskiej w granicach Wrocławia.

Znaczek Gminy dostępny jest w cenie:

-          86,00 zł (ulg. 43,00 zł) na wszystkie linie,

-          72,00 zł (ulg. 36,00 zł) na wszystkie linie normalne.

Sprzedaż biletów zintegrowanych w ramach Dużej Aglomeracji Wrocławskiej wraz ze znaczkami Gminy odbywa się w kolejowych kasach biletowych.
Wysokość opłat za kolejowe przejazdy aglomeracyjne uzależniona jest od odległości pokonywanej trasy.

Zasady korzystania z biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej na liniach strefowych

 1. Zasady korzystania z linii strefowych, których numery rozpoczynają się cyfrą " 9..." regulują odrębne umowy zawarte na mocy porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Wrocław, a danym Przewoźnikiem świadczącym usługi przewozowe na obszarze Wrocławia oraz danej gminy ościennej.
 2. Okresowe bilety wrocławskiej komunikacji miejskiej kodowane na Urbancard są honorowane na liniach strefowych, wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.
 3. Na bilecie okresowym imiennym na dwie dowolne linie ( 30-dniowym oraz semestralnym ) jest możliwe zakodowanie numeru linii strefowej, z zastrzeżeniem, że bilet taki obowiązuje wyłącznie w administracyjnych granicach Wrocławia.
 4. Autobusowe linie strefowe o numerach 900L i 900P traktowane są jako jedna linia, zatem na bilecie na dwie dowolne linie ( 30-dniowym lub semestralnym ) należy zakodować numer linii "900".
 5. Bilety jednorazowe według taryfy obowiązującej na liniach strefowych na terenie Wrocławia oraz danej gminy ościennej, można nabyć wyłącznie u kierowcy w pojeździe danego Przewoźnika.
 6. Bilety okresowe według taryfy obowiązującej na liniach strefowych na terenie Wrocławia oraz danej gminy ościennej, można nabyć wyłącznie w punktach sprzedaży danego Przewoźnika.

Uprzednio skasowane w pojazdach należących do linii MPK bilety czasowe honorowane są na liniach strefowych,  w administracyjnych granicach Wrocławia.