Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

 • AA

Wyciąg z regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Rzeczy znalezione w środkach komunikacji miejskiej należących do Spółki mogą zostać przekazane:

 • prowadzącemu pojazd komunikacji miejskiej,
 • dyspozytorowi najbliższego Zakładu Tramwajowego lub Autobusowego,
 • bezpośrednio do Biura Rzeczy Znalezionych.

§4

 1. Biuro odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku gdy rzecz:
  1. została znaleziona w innym miejscu niż środek transportu Spółki,
  2. należy do grupy przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych,
  3. ma takie właściwości, które uniemożliwiają jej przechowywanie, w tym odmawia przyjęcia artykułów, o których mowa w §1 ust. 9.
 2. Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.

§5

 1. Za przechowywanie każdej rzeczy znajdującej się w Biurze pobiera się opłatę w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 stanowi koszt Spółki poniesiony w celu należytego przechowania rzeczy. Opłata obciąża osobę uprawnioną do odbioru.

§6

 1. Po upływie trzech dni od daty przyjęcia przez Biuro rzeczy znalezionej, Biuro przekazuje rzecz do Miejskiego Biura Rzeczy Znalezionych, chyba że przed tym terminem zgłosi się do Biura osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
 2. Biuro przekazuje wraz z rzeczą znalezioną, wykaz rzeczy przekazywanych wraz z protokołem przekazania. Wykaz rzeczy znalezionych obejmuje każdorazowo opis rzeczy, datę oraz nr środka transportu, w którym dana rzecz została odnaleziona. Protokół sporządzany jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych, Biuro przechowuje rzeczy przez okres 1 miesiąca licząc od dnia odmowy przyjęcia rzeczy przez Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych. Po upływie powyższego terminu Kierownik BOP powołuje komisję celem ustalenia dalszego postępowania z rzeczami. W skład komisji wchodzi Kierownik BOP, jako przewodniczący komisji i dwóch pracowników Spółki niebędących pracownikami BOP, jako członkowie komisji. Po zakończeniu pracy komisja sporządza protokół Komisji do likwidacji rzeczy znalezionych według wzoru określonego w załączniku nr 9 i  9a do Regulaminu.