Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

Reklamacje od wezwań do zapłaty

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

 • brak ważnego biletu
 • innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską
 • dokumentu uprawniającego do ulgi

Wpłat z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty/sądowych nakazów zapłaty dokonywać należy w kasie głównej MPK Sp. z o.o, ul. B. Prusa 75-79, w budynku Biura Obsługi Pasażera, pok. nr 1. BOP czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-18.00, a w piątki w godzinach 08.00-16.00. W tych samych godzinach dostępna jest dla Państwa kasa główna MPK.

Kontroler może wystawić dwa rodzaje wezwań do zapłaty:

wezwanie mobilne

wezwanie papierowe

Na wydruku z urządzenia mobilnego znajdą Państwo indywidualny numer konta do wpłaty. Wpłaty z wezwań wystawionych ręcznie można dokonać na rachunek: MPK Sp. z o.o. / Bank Zachodni WBK S.A 67 1500 1155 1211 5006 6291 0000. W tytule przelewu prosimy podać numer wezwania.

Biuro Obsługi Pasażera przyjmuje dokumenty w sprawie rozłożenia na raty w formie pisemnej. 

Link do pobrania: Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty

Dokumenty muszą zawierać: 

 • Podanie (podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę) zawierające wniosek o anulowanie, umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, wystawionego wezwania do zapłaty; podać nr wezwania i datę wystawienia,
 • W przypadku składania wniosku o rozłożenie należności na raty, należy dołączyć dokumenty potwierdzające taką potrzebę,
 • Wezwanie do zapłaty, kserokopia i oryginał do potwierdzenia zgodności,
 • Kserokopia URBANCARD (wykonana dwustronnie) z wyraźnym numerem karty - oryginał do wglądu,
 • Bilet jednorazowy (oryginał),
 • Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawców.
 • Link do pobrania: Oświadczenie majątkowe

W przypadku reprezentowania pasażera przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, własnoręcznie podpisane przez pasażera z podaniem imienia i nazwiska pełnomocnika, adresu oraz nr PESEL.

Złożenie odwołania nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w punkcie 2 informacji dla pasażera zamieszczonej na odwrocie wezwania do zapłaty. 

Opłata manipulacyjna w wysokości 12 zł jest pobierana w sytuacji, gdy nałożenie opłaty dodatkowej wynikało z przyczyn leżących po stronie pasażera, ale opłata ta na skutek złożonych wyjaśnień została anulowana. 

W przypadku nieuregulowania opłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego oraz może być zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów. 

Biuro Obsługi Pasażera informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Biurze Obsługi Pasażera wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.

Biuro Obsługi Pasażera przyjmuje dokumenty w sprawie anulowania wezwania do zapłaty w formie pisemnej.

Link do pobrania: Wniosek o anulowanie wezwania do zapłaty

Dokumenty muszą zawierać:

 • Podanie (podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę) zawierające wniosek o anulowanie, umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, wystawionego wezwania do zapłaty; podać nr wezwania i datę wystawienia,
 • W przypadku składania wniosku o rozłożenie należności na raty, należy dołączyć dokumenty potwierdzające taką potrzebę,
 • Wezwanie do zapłaty, kserokopia i oryginał do potwierdzenia zgodności,
 • Kserokopia URBANCARD (wykonana dwustronnie) z wyraźnym numerem karty - oryginał do wglądu,
 • Bilet jednorazowy (oryginał),
 • Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawców.
 • Link do pobrania: Oświadczenie majątkowe

W przypadku reprezentowania pasażera przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, własnoręcznie podpisane przez pasażera z podaniem imienia i nazwiska pełnomocnika, adresu oraz nr PESEL. 

Złożenie odwołania nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w punkcie 2 informacji dla pasażera zamieszczonej na odwrocie wezwania do zapłaty.

Opłata manipulacyjna w wysokości 12 zł jest pobierana w sytuacji, gdy nałożenie opłaty dodatkowej wynikało z przyczyn leżących po stronie pasażera, ale opłata ta na skutek złożonych wyjaśnień została anulowana. 

W przypadku nieuregulowania opłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego oraz może być zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów.

Biuro Obsługi Pasażera informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Biurze Obsługi Pasażera wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.

W przypadku gdy zadłużenie nie zostanie uregulowane w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, a  MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, działająca w imieniu Gminy Wrocław, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Dla dłużnika oznacza to wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania.

Po uzyskaniu przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu prawomocnego orzeczenia sądu i nieuregulowaniu przez dłużnika należności w nim wskazanych, Spółka przekazuje sprawę komornikowi sądowemu, co w konsekwencji dla dłużnika oznacza kolejny wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Ponadto MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zgodnie z zawartą umową z KRD BIG S.A. może przekazać informacje o dłużniku i jego zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów.

Dział Windykacji i Ubezpieczeń informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej itp. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Dziale Windykacji i Ubezpieczeń wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną. 

Numery kontaktowe do Działu Windykacji i Ubezpieczeń: (71) 325-08-87, 325-08-36.