Reklamacje od wezwań do zapłaty

-A A +A

Reklamacje MPK

Kontroler wystawia wezwanie do zapłaty należności przewozowej i opłaty dodatkowej, gdy stwierdzi:

  • brak ważnego biletu
  • innego dokumentu uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską
  • dokumentu uprawniającego do ulgi

Mam wezwanie i chcę je opłacić...

Wpłat z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty/sądowych nakazów zapłaty dokonywać należy w kasie głównej MPK Sp. z o.o. Wrocław, ul. B. Prusa 75-79, budynek Biura Obsługi Pasażera, pok. nr.1. BOP czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-18.00, a w piątki w godzinach: 08.00-16.00.

Nasza INFOLINIA czynna jest dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 21.00 pod telefonami:
71 321 72 71, 71 321 72 70, 71 325 08 89
Kasa Główna MPK czynna jest od poniedziałku do czwartku od godziny 08.00 do 18.00 a w piątki od 08.00 do 16.00.

UWAGA! - w przypadku wpłat przelewem

Kontrolerzy wystwiają wezwania do zapłaty  w wersji papierowej lub mobilnej.

wezwanie do zapłaty pisemnewezwanie do zapłaty

Natomiast wezwania do zapłaty wystawione odręcznie należy wpłacać na rachunek:
MPK Sp. z o.o. 

Bank Zachodni WBK S.A

67 1500 1155 1211 5006 6291 0000

W tytule przelewu proszę podać nr wezwania.

 

Chcę rozłożyć opłatę dodatkową na raty...

Biuro Obsługi Pasażera przyjmuje dokumenty w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w formie pisemnej.

Wniosek o anulowanie wezwania do zapłatypobierz

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na ratypobierz

Dokumenty muszą zawierać:

  1. Podanie (podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę) zawierające wniosek o anulowanie, umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, wystawionego wezwania do zapłaty; podać nr wezwania i datę wystawienia,
  2. W przypadku składania wniosku o rozłożenie należności na raty, należy dołączyć dokumenty potwierdzające taką potrzebę,
  3. Wezwanie do zapłaty, kserokopia i oryginał do potwierdzenia zgodności,
  4. Kserokopia URBANCARD (wykonana dwustronnie) z wyraźnym numerem karty - oryginał do wglądu,
  5. Bilet jednorazowy (oryginał),
  6. Inne dokumenty przedkładane przez wnioskodawców.
  7. Oświadczenie majątkowe.

Oświadczenie majątkowe pobierz

W przypadku reprezentowania pasażera przez pełnomocnika-pełnomocnictwo, własnoręcznie podpisane przez pasażera z podaniem imienia i nazwiska pełnomocnika, adresu oraz nr PESEL.

Złożenie odwołania nie przerywa biegu terminu, o którym mowa w punkcie 2 informacji dla pasażera zamieszczonej na odwrocie wezwania do zapłaty.

WNIOSKI O UMORZENIE/ ANULOWANIE/ ROZŁOŻENIE NA RATY PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE! PASAŻEROWIE, KTÓRZY ZWRÓCA SIĘ DO NAS W TAKIEJ FORMIE Z WNIOSKIEM OTRZYMAJĄ ODPOWIEDŹ O KONIECZNOSCI ZŁOŻENIA PISMA Z WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Opłata manipulacyjna w wysokości 12 zł jest pobierana w sytuacji, gdy nałożenie opłaty dodatkowej wynikało z przyczyn leżących po stronie pasażera, ale opłata ta na skutek złożonych wyjaśnień została anulowana.

W przypadku nieuregulowania opłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego oraz może być zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów.

Biuro Obsługi Pasażera informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Biurze Obsługi Pasażera wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.

WINDYKACJA:
W przypadku gdy zadłużenie nie zostanie uregulowane w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty, za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, a  MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu, działająca w imieniu Gminy Wrocław, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Dla dłużnika oznacza to wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania.
Po uzyskaniu przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu prawomocnego orzeczenia sądu i nieuregulowaniu przez dłużnika należności w nim wskazanych, Spółka przekazuje sprawę komornikowi sądowemu, co w konsekwencji dla dłużnika oznacza kolejny wzrost wysokości zadłużenia o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
Ponadto MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zgodnie z zawartą umową z KRD BIG S.A. może przekazać informacje o dłużniku i jego zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów.
Dział Windykacji i Ubezpieczeń informuje iż telefonicznie nie są udzielane informacje na temat wysokości zadłużenia, etapów windykacji, egzekucji komorniczej itp. Tego typu informacje może uzyskać bezpośrednio w  Dziale Windykacji i Ubezpieczeń wyłącznie osoba zobowiązana do zapłaty długu, podczas osobistej wizyty, po okazaniu dowodu osobistego lub osoba posiadająca pełnomocnictwo dłużnika do występowania w jego imieniu oraz drogą pisemną.
Telefony kontaktowe do Działu Windykacji i Ubezpieczeń:
(71) 325-08-87, 325-08-36.