Potrzebujesz naszej pomocy? phone 71 321 72 71 lub 71 321 72 70

 • AA

Aplikacja iMPK

Instrukcja obsługi aplikacji iMPK w wersji 3.1

 1. Uruchomienie aplikacji
 2. Główny widok aplikacji
 3. Mapa Google
 4. Kontrolki mapy
 5. Górny pasek funkcyjny
 6. Lewy widok funkcyjny
 7. Prawy widok funkcyjny (informacje o elementach mapy)
 8. Wybór linii
 9. Ustawienia
 10. Rozkład linii


1.Uruchomienie aplikacji

Po pobraniu niezbędnych danych użytkownikowi ukaże się główny widok aplikacji lub widok wyboru linii, jeśli będzie to pierwsze uruchomienie aplikacji.

W przypadku pierwszego uruchomienia należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 9 tej instrukcji.

2. Główny widok aplikacji
Widok oparty jest na mapach Google, stąd niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w urządzeniu biblioteki Usług Google Play. W przypadku braku zainstalowanej biblioteki, użytkownikowi ukaże się dialog informujący o potrzebie zainstalowania Usług Google Play.

Aplikacja wymaga również wyłączenia opcji Aktywności w tle, która znajduje się zazwyczaj w Opcjach programistycznych.

Większość urządzeń posiada tę opcję domyślnie wyłączoną. Aplikacja stworzona jest z wielu aktywności, widocznych dla użytkownika w postaci widoków. W przypadku włączonej opcji Aktywności w tle aplikacja nie pozwoli na wczytanie danych. Główny widok składa się z elementów:
mapa Google,

 •     kontrolki mapy,
 •     górny pasek funkcyjny,
 •     lewy widok funkcyjny,
 •     prawy widok funkcyjny (informacje o elementach mapy).

Użytkownik może dokonywać interakcji z mapą za pomocą jednego lub dwóch palców. Niektóre funkcje mapowe, takie jak rotacja, nachylenie są dostępne po ich wcześniejszym włączeniu w Ustawieniach, które zostały opisane w punkcie 9 tej instrukcji.
Interakcja z elementami rysowanymi na mapie (markerami) takimi jak: pojazdy, przystanki lub słupki, powodują wczytanie dodatkowych danych do prawego widoku funkcyjnego, którego dokładny opis znajduje się w punkcie 7 tej instrukcji. Dodatkowo wybranie pojazdu powoduje załadowanie informacji o nim do narzędzia śledzenia pojazdu (punkt 4).
Wybrany marker, posiada narysowany nad nim znacznik w postaci zielonej strzałki. Dotknięcie znacznika spowoduje wycentrowanie mapy w tej lokalizacji.

Możliwe jest również dotknięcie i przytrzymanie mapy, co spowoduje wyszukiwanie obszarowe elementów mapy najbliższych miejsca dotknięcia.


3. Mapa Google
Większość funkcji map Google została wykorzystane w aplikacji. Użytkownik ma możliwość obrotu (rotacji), nachylenia, przybliżenia i oddalenia mapy, włączenia widoczności ruchu, zmiany podkładu na teren, satelitę lub hybrydę. Ustawienia tych funkcji zostały opisane w punkcie 9.

4. Kontrolki mapy
Podobnie jak w przypadku funkcji map Google, ustawienia kontrolek mapy są dostępne w widoku Ustawień. Widok może posiadać następujące kontrolki:

 •     przybliżanie i oddalanie – dotknięcie kontrolki zbliża lub oddala mapę o 1 stopień,
 •     śledzenie pojazdu – aktywacja śledzenia pojazdu, pozwoli mapie automatycznie podążać za wczytanym pojazdem, przy każdej aktualizacji jego pozycji. W przypadku włączonej rotacji mapy, mapa również będzie obracać się w kierunku poruszania się pojazdu,
 •     kompas – kontrolka wskazująca kierunek północny, aktualizowana zakończoną interakcją z mapą (widoczna jedynie w przypadku włączonej rotacji mapy).


5. Górny pasek funkcyjny
Pasek skupia podstawowe elementy nawigacyjne oraz funkcje aplikacji do sterowania częścią narzędzi. Na pasku znajdują się kontrolki:

otwierania lewego widoku funkcyjnego,

 •     wyszukiwania elementów mapy (pojazdów – po słupku docelowym, kodzie pojazdu lub linii, przystanków – nazwa, symbol oraz słupków – nazwa przystanku, symbol),
 •     zbliżenia do wszystkich widocznych pojazdów,
 •     nawigowania za pomocą wbudowanych odbiorników lokalizacyjnych,
 •     otwierania prawego widoku funkcyjnego (nie zawsze widoczny – zależy od wczytanych danych o elementach mapy).


6. Lewy widok funkcyjny
Zawiera odnośniki do inny widoków aplikacji jak również część funkcji sterowania widokiem markerów na mapie:

Informacje od przewoźnika – otwiera okno z informacjami od przewoźnika oraz utrudnieniami w ruchu,
Wybór linii – otwiera widok Wyboru linii opisany w punkcie 8,

 •     Niskopodłogowe – pozwala odfiltrować pojazdy do tych przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich,
 •     Klimatyzowane – pozwala odfiltrować pojazdy do tych posiadających klimatyzację,
 •     Promień widoczności – pozwala zastosować okręg o zadanym obszarze i środku, poza którym pojazdy zostaną odfiltrowane. Domyślnie środek obszaru stanowi ostatnią znaną lokalizację urządzenia albo Centrum Miasta Wrocław. Użytkownik może zmienić środek obszaru widoczności maksymalnie do wyznaczonych granic poprzez przytrzymanie ikony środka i przeniesienie jej w inne miejsce,
 •     Ulubione – pozwala przełączać się pomiędzy zapisanymi filtrami pojazdów. Definiowanie nowych filtrów zostało opisane w punkcie 8,
 •     Ustawienia – otwiera widok Ustawień opisany w punkcie 9,
 •     Instrukcja obsługi – otwiera wbudowany widok przeglądarki internetowej ustawionej na wyświetlanie treści instrukcji obsługi,
 •     O aplikacji – otwiera okno zawierające informacje o właścicielu i twórcy aplikacji.


7.    Prawy widok funkcyjny (informacje o elementach mapy)
Widok może zawierać informacje o pojazdach, przystankach albo słupkach. Każdy z widoków posiada dedykowany górny pasek funkcyjny zawierający różne kontrolki (po przytrzymaniu kontrolki pojawi się komunikat z krótkim opisem działania).
    Informacje o pojeździe – na pasku górnym prezentuje numer linii i numer boczny oraz kontrolki kolejno pozwalające na: wczytanie wszystkich pojazdów tej linii, wyświetlenie trasy przejazdu wraz ze słupkami, wyświetlenie obrazu modelu pojazdu obsługującego kurs, zbliżenie do pojazdu na mapie.

W dalszej części widok prezentuje orientacyjny czas do przybycia na kolejny przystanek oraz nazwę następnego przystanku.

Umieszczona w centralnej części ikona prezentuje kierunek poruszania się pojazdu, a jej dotknięcie zaprezentuje widok utrudnień w ruchu tylko dla tego pojazdu.

Dodatkowo mogą być wyświetlane ikony informujące o przystosowaniu dla wózków inwalidzkich i/lub o klimatyzowanym wnętrzu.

Widok zawiera również prezentację przejazdu pojazdu w kursie z listą słupków, rozkładowym odjeździe oraz ewentualnym opóźnieniem. Dotknięcie takiego elementu spowoduje przeniesienie do widoku informacji o słupku. Element pozwala również przenieść do widoku Rozkładu linii (opisanego w punkcie 10) poprzez dotknięcie ikony strzałki z prawej strony.

 •     Informacje o słupku - na pasku górnym prezentuje symbol słupka oraz kontrolki kolejno pozwalające na: przejście do widoku informacji o przystanku, wczytanie wszystkich pojazdów linii tego słupka, ustawienie centrum obszaru widoczności w lokalizacji słupka, zbliżenie do słupka na mapie.


Dotknięcie umieszczonej w centralnej części ikony prezentuje widok utrudnień w ruchu tylko dla tego słupka.

Widok prezentuje również pełna nazwę przystanku, do którego słupek należy oraz listę najbliższych odjazdów (odbytych i przyszłych) z nazwą linii (ewentualnie z numerem bocznym), rozkładowy odjazd wraz z opóźnieniem oraz słupek docelowy. Klikniecie elementu listy pozwala przenieść do widoku informacji o pojeździe jeśli pojazd jest widoczny na mapie (nie został odfiltrowany) oraz rozpoczął już prezentowany kurs. Element pozwala również przenieść do widoku Rozkładu linii (opisanego w punkcie 10) poprzez dotknięcie ikony strzałki z prawej strony.

    Informacje o przystanku - na pasku górnym prezentuje symbol przystanku oraz kontrolki kolejno pozwalające na: wczytanie wszystkich pojazdów linii tego przystanku, ustawienie centrum obszaru widoczności w lokalizacji przystanku, zbliżenie do przystanku na mapie.

Dotknięcie umieszczonej w centralnej części ikony prezentuje widok utrudnień w ruchu tylko dla tego przystanku.

Widok prezentuje również pełna nazwę przystanku oraz listę należących do niego słupków wraz z ich symbolami oraz numerami linii, które obsługują te słupki.


8. Wybór linii

Podobnie jak główny widok aplikacji, Wybór linii składa się z kilku elementów udostępniających różne funkcjonalności:
    siatki wyboru linii autobusowych / tramwajowych – dotknięcie elementu linii włącza element lub wyłącza z filtra,

    górny pasek funkcyjny – pozwala otworzyć lewy widok funkcyjny, prezentuje informacje o nazwie filtra (jeśli aktualne zaznaczenie jakiemuś odpowiada), zapis wprowadzonych danych lub ich odrzucenie oraz dodatkowych opcje pozwalające zaznaczyć lub odznaczyć większe ilości linii,
    lewy widok funkcyjny (Ulubione) – wyświetla rekordy z Ulubionych oraz pozwala nimi zarządzać jak również subskrybować/odsubskrybować linie filtrów. Dodanie nowego filtra możliwe jest jedynie w przypadku braku wpisu w ulubionych z identyczną listą linii. Modyfikacja rekordu ulubionych pozwala na: subskrypcję/odsubskrybowanie linii filtra, zmianę nazwy, edycję linii filtra oraz usunięcie rekordu,


9. Ustawienia
Widok pozwala zmieniać poszczególne opcje ustawień aplikacji. Krótki opis informuje o działaniu poszczególnej opcji. Należą do nich:

    Powiadomienia – w przypadku włączonej opcji, użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia o utrudnieniach w ruchu. Informacje mogą dotyczyć jedynie zasubskrybowanych linii lub ogólnych informacji od przewoźnika dla wszystkich użytkowników. Instrukcja subskrypcji linii znajduje się w punkcie 8. Powiadomienia mogą zostać wyświetlone pod warunkiem włączenia tej opcji, utrudnieniu które dotyczy jednej lub więcej zasubskrybowanych linii oraz braku widoczności głównego lub innych widoków aplikacji,
    Odświeżanie – pozwala zmienić częstotliwość odświeżania informacji o pozycjach, kursach i liniach pojazdów. Im mniejsza częstotliwość, tym więcej danych aplikacja będzie pobierać. Im rzadsza tym aktualność danych będzie mniej dokładna,
    Etykiety pojazdów – zmienia wygląd etykiet pod markerami pojazdów. Możliwe jest również wyłączenie etykiet,
    Interakcja z elementami mapy – pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne otwieranie widoku informacji dodatkowych o elemencie po dotknięciu na mapie,
    Przystanki i słupki – widoczność markerów przystanków oraz słupków jest zależna od siebie wzajemnie oraz od procentu maksymalnego przybliżenia. Jeśli zarówno widoczność przystanków oraz słupków jest ustawiona, słupki nie mogą być widoczne w mniejszym przybliżeniu od przystanków,
    Podkład mapowy – oferowany przez mapy Google jeden z 4 możliwych podkładów: domyślny, satelita, teren lub hybrydowy,

    Kontrolki zbliżenia – widoczność na mapie kontrolek do przybliżenia/oddalenia,
    Wyszukiwanie – pozwala na zastosowanie opcji zwykłej (szybkiej) polegającej na prezentacji podstawowych informacji o znalezionych elementach albo rozszerzonej, która dodatkowo pozwala pobrać dla pojazdów informacje o najbliższym przystanku (słupku). Opcja rozszerzona pobiera dodatkowe dane,

 •     Ruch – pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację warstwy ruchu (funkcja map Google),
 •     Rotacja – pozwala włączyć lub wyłączyć obrót (rotację) mapy przy użyciu dwóch palców (funkcja map Google),
 •     Nachylenie – pozwala włączyć lub wyłączyć nachylenie mapy przy użyciu dwóch palców (funkcja map Google),
 •     Budynki – pozwala włączyć lub wyłączyć widoczność budynków 3D w dużych przybliżeniach (funkcja map Google),

10. Rozkład linii
W widoku prezentowana jest tabliczka rozkładowa wybranej linii na wybranym słupku. Tabliczka jest zgodna z informacjami prezentowanymi na stronie Urzędu Miasta Wrocław.