Ikona standardu tekstu prostego

„Ty też możesz zostać bohaterem - uratuj kasownik!”

Starym, wrocławskim kasownikom grozi niebezpieczeństwo! Tylko pasażerowie są w stanie uratować je od rychłego zniszczenia. Wciel się w bohatera i wykonaj wszystkie zadania.

W ramach Święta Wrocławia MPK Wrocław, we współpracy z Kołem Naukowym Sympatyków Transportu Szynowego Politechniki Wrocławskiej, przygotowało specjalną grę miejską. Zadaniem uczestników zabawy jest wykonanie określonych zadań i rozwiązania zagadek, które naprowadzą uczestników do kolejnych miejsc (punktów kontrolnych). Po drodze będą musieli wykazać się wiedzą dot. komunikacji miejskiej, kreatywnością oraz znajomością miasta.
Warunkiem ukończenia gry miejskiej jest: zameldowanie się we wszystkich punktach kontrolnych, rozwiązanie wszystkich zadań, oddanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizatorom a także wykonanie ciekawego zdjęcia z kasownikiem lub napisanie wiersza i przesłanie go do 27 czerwca br. na adres mailowy konkqxburs@mpk.wroc.pl. Konkursowicze zostaną poinformowani o szczegółach każdego z zadań podczas rejestracji w punkcie startowym bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.

Zapisy odbywają się przez zgłoszenie mailowe na adres konkuvyhkrs@mpk.wroc.pl. Można zgłaszać się indywidualnie albo drużynowo. Każda drużyna może liczyć max. 5 osób. Każda osoba indywidualna oraz przynajmniej jedna osoba z drużyny musi być pełnoletnia. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. W grze miejskiej może wziąć udział maksymalnie 30 drużyn . Decyduje kolejność zgłoszeń.
Punkt startowy gry miejskiej: obok Kładki Wschodniej przy Hali Stulecia.

Gra miejska ruszy 23 czerwca o godz. 13:00 (z możliwością rozpoczęcia gry od punktu startowego do godziny 14:00). Przewidywany maksymalny czas rozgrywki dla jednego uczestnika wynosi ok. 2 godzin 30 minut (z uwzględnieniem najdłuższego możliwego czasu oczekiwania na tramwaj/autobus przy niedzielnym rozkładzie jazdy).

Regulamin Gry miejskiej „Ty też możesz zostać bohaterem – uratuj kasownik”

1. KONKURS

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „Ty też możesz zostać bohaterem – uratuj kasownik” organizowanym przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 75/79, 50-316 Wrocław (zwany dalej „MPK”) oraz Koło Naukowe Transportu Szynowego Politechniki Wrocławskiej z siedzibą przy ul. M. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław (oba podmioty zwane dalej „Organizatorami”).
1.2 Udział w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.
1.3 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.4 Gra miejska w ramach konkursu odbywa się w dniu 23.06.2019, od godz. 13:00 do 16:30.
1.6 Prace w ramach konkursu można przesyłać od dnia 23.06.2019 r. od godz. 16:30 do dnia 26.06.2019 r. do godziny 23:59.
1.7 Nadesłane propozycje oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatorów.
1.8 Oficjalne informacje na temat wyników konkursu będą dostępne w dniu 01.07.2019 na facebookowym fanpage’u i stronie internetowej MPK (www.pasazer.mpk.wroc.pl).

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA

2.1 Udział mogą wziąć osoby indywidualne oraz grupy do pięciu osób. W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wszyscy indywidualni Uczestnicy oraz przynajmniej jedna osoba w każdej grupie muszą mieć ukończone 18 lat.
2.2 Udział w Konkursie i udostępnienie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.
2.3 Uczestnicy gry miejskiej wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz wizerunku w mediach społecznościowych.

3. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

3.1 Aby wziąć udział w Konkursie, należy do dnia 21.07.2019r., do godz. 12:00 zapisać się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na mailowy adres MPK: konkurst5x@mpk.wroc.pl. Wiadomość musi zawierać imię i nazwisko wszystkich Uczestników w grupie oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail przynajmniej jednego z nich.
3.2 Warunkiem ukończenia konkursu jest udział w grze miejskiej i jej ukończenie oraz wysłanie na mailowy adres MPK: konkurs2s@mpk.wroc.pl zdjęcia lub wiersza. Do zgłoszenia należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
3.3 Konkurs trwa do momentu zakończenia go przez Organizatorów.
3.4 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez uczestnika konkursu praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
3.5 Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.6 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu poniesiony w trakcie gry.
4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

4.1 Konkurs polega na udziale w grze miejskiej „Ty też możesz zostać bohaterem – uratuj kasownik” i jej ukończeniu oraz nadesłaniu zdjęcia lub krótkiego wiersza na mailowy adres MPK: konlnp8kurs@mpk.wroc.pl.
4.2 Zadaniem Uczestników gry miejskiej jest poruszanie się między poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.
4.3 Zgłoszenia w punkcie startowym gry trwają w dniu 23.06.2019 r. od godz. 13:00 do godz. 14:00. Wraz ze zgłoszeniem zostaje przeprowadzona odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, wręczenie formularza zgłoszeniowego z mapą itd.).
4.4 Warunkiem ukończenia gry miejskiej jest zameldowanie się we wszystkich punktach kontrolnych, rozwiązanie wszystkich zadań oraz oddanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Organizatorom.
4.5 Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których prace okażą się najciekawsze. Prace wybiera komisja złożona z przedstawicieli Organizatorów. Czas ukończenia gry miejskiej nie ma znaczenia, o ile Uczestnicy zmieszczą się w czasie przewidzianym w Regulaminie.

5. NAGRODY

5.1 Nagrodami w Konkursie są kasowniki oraz gadżety ufundowane przez MPK.
5.2 Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatorów o wygranej w dniu 01.07.2019, za pośrednictwem wiadomości na portalu Facebook i na stronie internetowej www.mpk.wroc.pl
5.3 Nagrody można będzie odebrać osobiście w siedzibie MPK przy ul. B. Prusa 75/79, 50-316 Wrocław w Biurze Promocji, pokój 13 w godz. 8-16, w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.
5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania błędnych lub niepełnych danych osobowych/kontaktowych.
5.5 W przypadkach opisanych w punkcie powyższym niniejszego paragrafu, Organizator zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika prawa do nagrody.
5.6 W przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w pkt. 5.4 lub braku kontaktu z uczestnikiem traci on prawo do nagrody.
5.7 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Organizatorzy kontaktują się z uczestnikiem.
5.8 Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Wysłanie propozycji konkursowych jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6.2 Wysłanie propozycji konkursowych jest także równoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez uczestnika prawa do nieodpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych propozycji na następujących polach eksploatacji:
• używania ich w internecie lub w mediach społecznościowych Organizatorów,
• w innych formach utrwalenia, nadających się do rozpowszechniania w ramach działalności Organizatorów oraz poza nim (włącznie z prawem ich nieodpłatnego udostępnienia innym podmiotom), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
6.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
6.4 Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
6.5 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.