Ikona standardu tekstu prostego

 

 

Reklama, która porusza tłumy! Aż 30% zniżki!

Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15.05.2020r. do dnia 31 lipca 2020r. - zamawiający reklamę na pojazdach lub w ich wnętrzu otrzyma 30 procent rabatu. Pamiętajcie, że istnieje możliwość łączenia rabatów! Szczegóły promocji w regulaminie poniżej:

***

REGULAMIN PROMOCJI „ REKLAMA, KTÓRA PORUSZA TŁUMY „UDOSTĘPNIANIA POWIERZCHNI REKLAMOWYCH  W MPK Sp. z o.o.”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Promocji Reklam zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady promocji udostępniania powierzchni reklamowych na pojazdach i wewnątrz pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „MPK”.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia.

 

§ 2

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 15.05.2020r. do dnia 31 lipca 2020r., przy czym ekspozycja zamówionej reklamy na nw. nośnikach nie może trwać dłużej niż:

1) na pojazdach – do dnia 31.01.2021 r.;

2) wewnątrz pojazdów – do dnia 31.09.2020 r.

2. Promocja polega na przyznaniu Zamawiającemu rabatu o wartości 30% przy każdym złożonym Zamówieniu.

Z promocji wyłączona jest usługa demontażu reklamy.

3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych zwanych dalej „Zamawiającym” lub „Uczestnikiem”.

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.

6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.

7. Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość łączenia rabatów, jednak ich suma nie może przekroczyć 50%.  

8. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego Zamówienia na określony nośnik reklamowy i podpisanie Zlecenia lub umowy w terminie do dnia 31 lipca 2020r.

 

§ 3

Postanowienie końcowe

1. MPK zastrzega sobie prawo do odwołania promocji w dowolnym momencie oraz do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nowych okoliczności nieprzewidzianych w trakcie trwania promocji wpływających na wzajemne prawa i obowiązki MPK i Zamawiającego.

2. Zamówienia w trakcie trwania promocji realizowane będą na podstawie obowiązującego Regulaminu  udostępniania powierzchni i nośników reklamowych w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Zasad Udostępniania powierzchni i nośników reklamowych w pojazdach MPK Sp. z o.o. dostępnych na stronie MPK www.mpk.wroc.pl.

 

*** 

Zadzwoń: 71 322 32 01, 71 322 09 89, 71 321 35 65

Napisz: reklam04.rja@mpk.wroc.pl