Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ikona standardu tekstu prostego

 

Przyłączamy się do akcji Movember! To międzynarodowa kampania na rzecz profilaktyki raka jąder i prostaty, przypadająca na listopad. Propagujemy badania i zachęcamy panów do zdrowego trybu życia.

Mężczyźni to zdecydowana większość pracowników MPK Wrocław. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, więc naturalne było dla nas, że przyłączymy się do akcji zachęcającej panów do zwrócenia uwagi na stan ich zdrowia. We współpracy z organizatorem kampanii – Fundacją Kapitan Światełko – na ekranach naszych pojazdów prezentujemy spoty przypominające o akcji. Występują w nich jej ambasadorzy:  Cyber Marian, Michał Bańka, Mateusz Jędraś, Juan Zumeta oraz Kuba "Brudnopis" Nowicki.

– Sam nie zaliczam się do osób obdarzonych bujnym owłosieniem twarzy, ale całym sercem wspieram akcję – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – To temat, o którym mówi się mało. A dobre słowa są potrzebne, żeby można było przejść od nich do konkretnych czynów. Cieszymy się, że przy współpracy z Fundacją możemy propagować wśród panów dbanie o własne zdrowie.

Zachęcamy także do wzięcia udziału we współorganizowanym przez nas konkursie. Trzeba zrobić sobie zdjęcie z (niekoniecznie prawdziwym!) wąsem – symbolem akcji Movember – i napisać rymowane hasło o tym, dlaczego warto dbać o męskie zdrowie. Nagrodą są vouchery do Warsztatu Fryzur Męskich.

 

 

Konkurs zatytułowany „Pokaż wąsy!”

Organizowany przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Fundację Kapitan Światełko

Przed przystąpieniem do Konkursu zapoznaj się z poniższym Regulaminem.

Regulamin Konkursu „Pokaż wąsy!”.

1. KONKURS

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie pt. "Wąsate krasnale", organizowanym przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 75/79, 50-316 Wrocław oraz Fundację Kapitan Światełko, z siedzibą przy ul. Józefa Lompy 41, 41-806 Zabrze, (zwanych dalej „Organizatorami”).

1.2. Fundacja Kapitan Światełko nie uczestniczy w procesie gromadzenia i przetwarzania danych uczestników konkursu.

1.3. Organizatorzy przeprowadzą Konkurs za pośrednictwem strony internetowej www.mpk.wroc.pl oraz portalu społecznościowego Facebook.

1.4. Celem Konkursu jest promowanie społecznych akcji Organizatorów. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, sygnowany, administrowany lub związany z portalem Facebook.

1.4. Udział w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.

1.5. Uczestnik udziela bezterminowej zgody na wykorzystanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i po jego zakończeniu, zdjęć z wizerunkiem Uczestnika znajdujących się na zgłoszonej do Konkursu pracy.

1.6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 listopada 2020 r. i trwać będzie do dnia 27 listopada 2020 r. do godziny 23.59.

1.7. Nadesłane propozycje oceni Komisja składająca się z przedstawicieli MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.

1.8. Oficjalne wyniki Konkursu będą dostępne w dniu 1 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Organizatora www.mpk.wroc.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, tj. powyżej 18 roku życia, niezależnie od miejsca zamieszkania.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs polega na wykonaniu pracy obejmującej zrobienie zdjęć z własnym wizerunkiem (zawierającym prawdziwe lub doczepiane wąsy), stworzenie krótkiej formy rymowanego wiersza, promującego badania gruczołu krokowego i jąder, oraz przesłaniu zdjęć wraz z wierszem na adres e-mail rrxekrutacje@mpk.wroc.pl z podaniem imienia, nazwiska, wieku, oraz adresu e-mail.

4. NAGRODY

4.1. Organizatorzy, przewidzieli następujące nagrody dla 3 (trzech) autorów wybranych zdjęć i wierszy:

- 1 (jeden) autor otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 500 zł na usługi barbera i produkty do pielęgnacji zarostu oraz włosów do wykorzystania w wybranym przez siebie salonie sieci Warsztat Fryzur Męskich we Wrocławiu oraz gadżety z logo MPK Wrocław;

- 1 (jeden) autor otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 300 zł na usługi barbera i produkty do pielęgnacji zarostu oraz włosów do wykorzystania w wybranym przez siebie studiu sieci Warsztat Fryzur Męskich we Wrocławiu oraz gadżety z logo MPK Wrocław;

- 1 (jeden) autor otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 100 zł na usługi barbera i produkty do pielęgnacji zarostu oraz włosów do wykorzystania w wybranym przez siebie studiu sieci Warsztat Fryzur Męskich we Wrocławiu oraz gadżety z logo MPK Wrocław.

Vouchery ufundowała i wyda Fundacja Kapitan Światełko, a gadżety ufundowała oraz wyda MPK Sp. z o.o.

4.2. Organizatorzy informują, iż niniejszy Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki, a jednorazowa wartość przyznanych w nim nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł. Zgodnie więc z art.21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późniejszymi zmianami) przyznane w Konkursie nagrody, o których mowa w ust. 4.1 powyżej, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4.3. Najciekawsze prace, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszego Regulaminu, wybrane przez jury, zostaną wykorzystane podczas kampanii społeczno-promocyjnej Organizatorów.

4.4. Osoby, których prace zostaną nagrodzone, odbiorą nagrody osobiście we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 75-79 w Biurze Obsługi Pasażera przy MPK Sp. z o.o. lub online za pomocą maila z kodem do vouchera wysłanego na adres podany w zgłoszeniu, w terminie od 2 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

4.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania/podania błędnych lub niepełnych danych osobowych/kontaktowych.

4.6. W przypadku nieodebrania nagrody w ustalonym terminie lub braku kontaktu z uczestnikiem, traci on prawo do nagrody.

4.7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.

4.8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Organizatorzy kontaktują się z uczestnikiem.

5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I PRAWA AUTORSKIE

5.1. Zgłoszeniem do Konkursu jest przesłanie pracy obejmującej zdjęcie w formacie jpg o łącznym rozmiarze pliku nie większym niż 20 mb oraz wiersza zawartego w treści wiadomości e-mail (w postaci tekstu) na adres email: rekrutacjdjce@mpk.wroc.pl, wraz z podaniem imienia, nazwiska, wieku oraz adresu e-mail.

5.2. Nadesłane zdjęcia i wiersze nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. W razie naruszenia przez uczestnika konkursu praw autorskich osób trzecich, ponosi on pełną odpowiedzialność za ich naruszenie.

5.3. Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5.4. Organizatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do korzystania ze zdjęć i wierszy zgłoszonych do Konkursu przez uczestników konkursu w zakresie pól eksploatacji znanych w dniu zakończenia Konkursu oraz uzyskują bezterminową zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestników utrwalonych na zdjęciach znajdujących się w zgłoszonych do konkursu pracach, w szczególności w zakresie:

a) rozpowszechniania – przez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) prawa obrotu (rozporządzania) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego obrotu i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do zdjęć i wiersza,

c) wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych (bezpośredniego porozumiewania się), w tym w szczególności Internetu,

d) wykorzystania fragmentów lub całych zdjęć i wierszy do celów promocyjnych i reklamy oraz w kampaniach społecznych, w szczególności na stronach internetowych oraz na gadżetach i wszelkich materiałach reklamowo-promocyjnych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu, oraz jego unieważnienia.

6.2. Administratorem danych uczestników Konkursu jest MPK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, e-mail: biurcbsko@mpk.wroc.pl; tel.: 71 32 50 800; fax: 71 32 50 802;

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: icr6uood@mpk.wroc.pl;

Celem przetwarzania danych uczestników Konkursu jest zebranie zgłoszeń konkursowych oraz ich wykorzystanie podczas kampanii społecznych organizatorów oraz ogłoszenie listy zwycięzców, podczas odbioru nagród na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 2016.05.04 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) i tylko w tym celu dane uczestników Konkursu są zbierane.

Dostęp do danych posiadają pracownicy MPK Sp. z o.o., są one przechowywane przez okres od 9 listopada do 30 grudnia 2020 r. a po tym czasie trwale niszczone. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.

Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.