Przegląd prywatności

Chcąc udogodnić Ci korzystanie z naszej strony, wykorzystujemy pliki cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. Pliki te pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby i dzięki temu doskonalić funkcjonalności naszej witryny. Są one także wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych treści i reklam. Część z plików jest niezbędna do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie, możesz łatwo zarządzać swoimi uprawnieniami, np. we własnej przeglądarce internetowej lub po wybraniu opcji Zarządzaj cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Ikona standardu tekstu prostego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora:

e-mail: biuf2evp8ro@mpk.wroc.pl

tel.: 71 308 50 70
fax: 71 308 50 79

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod4eyhks@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

 1. zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b):
  1. umów przewozowych,
  2. umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
  3. umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
  4. pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością.
 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj.:
  1. realizacją obowiązków spoczywających na pracodawcy względem pracowników i byłych pracowników,
  2. realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
  3. realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
  4. realizacja usługi przewozu,
  5. realizacją obowiązków w związku z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej, udzielania odpowiedzi na petycje oraz zapytania Radnych,
  6. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów,
  7. realizacją obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa.
 3. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj.:
  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w pojazdach i obiektach,
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  3. w celu wewnętrznie administracyjnym.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, współpracującym z MPK sp. z o.o. przewoźnikom, służbom ochrony na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W przypadku wystąpienia z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Państwa żądania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być wydłużony o kolejne 2 miesiące o czym Administrator poinformuje Wnioskującego.

Monitoring wizyjny

Na terenie obiektów MPK Sp. z o.o. oraz w pojazdach należących do MPK Sp. z o.o. lub firm świadczących usługi przewozu na zlecenie MPK Sp. z o.o. może być zainstalowany monitoring wizyjny.
Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizowane jest m.in. poprzez monitoring wizyjny umieszczony w pojazdach, którymi Spółka świadczy usługi lokalnego transportu zbiorowego, wykonując, powierzone jej przez Gminę Wrocław, zadanie. Pojazdy te są częścią przestrzeni publicznej, w której Gmina, również jako organizator lokalnego transportu zbiorowego ( art. 4 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 16. 12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym), ma obowiązek zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego też w Regulaminie przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, zatwierdzonym przez Prezydenta Wrocławia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej, postanowiono, że pojazdy należące do Przewoźnika, mogą być monitorowane.   

Dane  w poszczególnych pojazdach przechowywane są przez okres wynikający z parametrów technicznych urządzenia rejestrującego w danym pojeździe. Nagrania zabezpieczone są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, a po tym czasie trwale niszczone za wyjątkiem nagrań będących dowodem w toczących się postępowaniach, które to są przechowywane do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie.
Nagrania osobom fizycznym przekazywane są po uprzednim zanonimizowaniu, natomiast organom uprawnionym z mocy prawa w oryginalnym formacie.

Klauzula informacyjna ul. Prusa

Klauzula informacyjna BOP

Obowiązek informacyjny Obiekty MPK