Ikona standardu tekstu prostego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-316 przy ul. Bolesława Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora:

e-mail: bi2.xuro@mpk.wroc.pl

tel.: 71 32 50 800
fax: 71 32 50 802

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iody06a@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

 1. zawarciem i wykonaniem (art.6 ust.1 lit. b):
  1. umów przewozowych,
  2. umów o udostępnienie powierzchni w celach reklamowych,
  3. umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego,
  4. pozostałych umów związanych z prowadzoną działalnością.
 2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj.:
  1. realizacją obowiązków spoczywających na pracodawcy względem pracowników i byłych pracowników,
  2. realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
  3. realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
  4. realizacja usługi przewozu,
  5. realizacją obowiązku archiwizacji dokumentów .
 3. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj.:
  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w pojazdach i obiektach,
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  3. w celu wewnętrznie administracyjnym.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia Stron i osób trzecich związane z umową (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia roszczeń). Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Co do zasady pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją usług np. audytorom, dostawcom usług IT, współpracującym z MPK sp. z o.o. przewoźnikom, służbom ochrony na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Przysługujące Państwu uprawnienia

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

W przypadku wystąpienia z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Państwa żądania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być wydłużony o kolejne 2 miesiące o czym Administrator poinformuje Wnioskującego.