Ikona standardu tekstu prostego

Przewozy

Zakres usług:

 • Przewóz i opieka podczas przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Przewóz i opieka podczas przejazdu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Miejsce, czas i sposób realizacji usług:

 • Przewozy realizowane są na terenie miasta i gminy Wrocław na trasie „dom - placówka oświatowa” oraz „placówka oświatowa – dom”.
 • Przewozy realizowane są w formie bezpłatnych, zorganizowanych (zbiorowych) przejazdów zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmonogramem.
 • Przewozy realizowane są na podstawie tygodniowego planu lekcji w trakcie roku szkolnego, w dni zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

Informacje dla rodziców

 • Chęć przystąpienia do przewozu zorganizowanego należy zgłaszać (składając stosowny wniosek) w placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko/uczeń.
 • Informacje nt. zgłoszenia oraz druki wniosku znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
 • Po zatwierdzeniu przez Departament Edukacji wniosku o objęcie przewozem zorganizowanym dziecka/ucznia niepełnosprawnego należy zapoznać się z Regulaminem przewozu (treść Regulaminu w zakładce „Dokumenty/formularze).
 • Rodzic/opiekun prawny dziecka/ucznia zobowiązany jest do  zapoznania się z treścią Regulaminu znajdującego się na stronie MPK.
 • Przed lub w trakcie realizacji przewozu można złożyć wniosek o wydanie upoważnienia na inne osoby niż rodzic/opiekun prawny do odbioru dziecka/ucznia (druk wniosku o wydanie upoważnienia oraz wzór upoważnienia znajduje się w zakładce „Dokumenty/formularze”).
 • Wnioski o wydanie upoważnienia można składać telefonicznie lub mailowo (nr telefonu i e-mail znajdują się w zakładce „Kontakt”) natomiast odbiór upoważnienia wymaga osobistego poświadczenia (podpisu) w Biurze Obsługi Pasażera Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. B. Prusa 75-79.
 • Podczas realizacji przewozów rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu przewozu, a w szczególności:
  1. Punktualnego przyprowadzania i odbioru dziecka z/do pojazdu,
  2. Utrzymywania stałego kontaktu z kierowcą/opiekunem pojazdu,
  3. Zgłaszanie absencji dziecka/ucznia kierowcy/opiekunowi pojazdu.