Ikona standardu tekstu prostego

Przepisy:

Prawo przewozowe, art.33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 8.)

Uchwała nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 30 października 2017r., poz. 4411 z późn. zm.)

Uchwała nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.